Privacy

Psychologenpraktijk Oud West hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met je gegevens. Een uitgebreide privacyverklaring is hier te downloaden.

Uw dossier
De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers twintig jaar te bewaren.

Uw rechten
Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kan je mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kan je mij verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op je verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je kinderen, worden geschaad, kan ik jouw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder jouw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met je om deze informatieverstrekking met je te bespreken.

Je rechten en de rechten van je kinderen
Ik behandel geen mensen onder de achttien in mijn praktijk. Hieronder staat uitgelegd hoe het zit met de rechten van minderjarigen.
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.
Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.
Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van je rechten, kan je bellen of mailen met:

Elsbeth Emsbroek
Psychologenpraktijk Oud West
Lootsstraat 35 1053 NV Amsterdam
Tel. 0623780347
elsbeth@psycholoog-oudwest.nl