Werkwijze

Verwijsbrief en vragenlijsten
Vóór een eerste afspraak heb je een geldige verwijsbrief nodig van je huisarts of je bedrijfsarts.
De verwijsbrief is niet ouder dan negen maanden. Verder moet de verwijsbrief aan drie voorwaarden voldoen:
1) Er staat een vermoede DSM-diagnose in. De behandeling van sommige DSM-diagnosen (aanpassingsstoornis, levensfaseprobleem, relatieprobleem) wordt niet vergoed door de verzekeraar. Burnout / surmenage geldt verder niet als DSM-diagnose. Het is raadzaam de verwijsbrief hier van te voren op te controleren. Je kan ook dit format gebruiken.
2) er staat in dat je wordt verwezen naar de generalistische basis GGZ.
3) de persoonlijke AGB code van de verwijzende huisarts staat in de brief.
Tot slot dien je je legitimatiebewijs (bijv. je paspoort of rijbewijs) mee te nemen en je verzekeringspas.
Als je geen verwijsbrief wil of kunt halen of je hebt hem pas later gehaald, moet je de kosten voor de sessie zelf betalen.
Ik zal je vragen om voor je eerste afspraak een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kan helpen om je klachten en het effect van je behandeling in kaart te brengen. De uitslag zal tijdens het eerste gesprek met je worden besproken.

Intakegesprek en behandelplan
Ik start altijd met een intakegesprek, om te kijken wat er aan de hand is en hoe ik je het beste zou kunnen helpen. In het tweede gesprek, het adviesgesprek, wordt een behandelplan met je opgesteld. Dit behandelplan zal via de praktijkportal met je worden gedeeld. Je krijgt tijdens het bespreken van het behandelplan informatie over de gestelde diagnose en de soort behandeling die je wordt aangeraden. Ook wordt er een afspraak gemaakt over het evalueren van de behandeling. Meestal is dit na ca. vijf sessies. Mogelijk wordt op basis van dit evaluatiegesprek het behandelplan bijgesteld.
Als uit het intakegesprek blijkt, dat er iets anders nodig is dan de hulp die ik kan bieden, zal je worden terugverwezen naar je huisarts.

De behandeling
Nadat het behandelplan is opgesteld, start meteen de behandeling. Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling en ik werk ook niet met wachtlijsten.
De interventies die worden toegepast, hangen af van de klachten of problemen waarvoor jij hulp zoekt. Je kan hier meer lezen over zorgstandaarden. Er zijn ook cliëntversies beschikbaar van deze zorgstandaarden. Ik werk het meest met deze twee vormen van therapie: cognitieve gedragstherapie en EMDR. Cognitieve gedragstherapie is de eerste behandeling van keuze bij angststoornissen, depressieve stoornissen, verslaving en stoornissen in de impulscontrole. EMDR is de eerste behandeling van keuze bij de post-traumatische stressstoornis. Sinds korte tijd geef ik ook schematherapie. Hiervoor volg ik nog een opleiding.
Daarnaast geef ik ook interpersoonlijke psychotherapie en oplossingsgerichte therapie of coaching. Er wordt verder standaard de mogelijkheid aangeboden voor online hulp in combinatie met de gesprekken bij mij.

Het afsluiten van de behandeling
Bij het afsluiten van de behandeling wordt opnieuw gekeken in hoeverre de behandeling effect heeft gehad. De klachtenvragenlijst zal nog een keer worden ingevuld en de uitslag wordt met je besproken.
Ook zal je gevraagd worden om een aantal vragen in te vullen, die gaan over hoe je de behandeling hebt beleefd.
Indien doorverwijzing naar de gespecialiseerde GGZ nodig blijkt te zijn, zal er geprobeerd worden een hulpverlener te zoeken die de behandeling kan overnemen.

Betrekken van naasten
Tijdens het eerste of tweede gesprek wordt gevraagd of er een dierbare, bijv. een partner, familielid of vriend(in) moet worden betrokken bij de behandeling. Dit kan om diverse redenen behulpzaam zijn. Een reden kan zijn, dat dierbaren nuttige aanvullende informatie hebben over je klachten, of dat ze willen weten wat ze kunnen doen om jou te steunen, of omdat dierbaren zich zorgen maken over jou en graag betrokken willen worden. Momenten waarop een dierbare mee kan komen zijn: tijdens het opstellen van het behandelplan, bij de tussentijdse evaluatie, of aan het einde van de behandeling, bij het opstellen van een terugvalpreventieplan. Dierbaren kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op deze website.
Hoewel ik het van belang vind dat er aandacht is voor je dierbaren, geef ik geen relatie- of gezinstherapie. Ik kan je wel helpen bij het zoeken naar een geschikte relatie- of gezinstherapeut als je dat wilt.

Informatie naar huisarts
Tenzij je daar geen toestemming voor geeft, zal er aan het begin en aan het einde van de behandeling een brief naar je huisarts worden gestuurd. Ik werk graag samen met je huisarts en ook met andere hulpverleners, maar nooit zonder jouw toestemming. Je kan meer lezen over mijn samenwerkingsverbanden in mijn kwaliteitsstatuut (zie hieronder).

Werkwijze leertherapie en supervisie
Ter voorbereiding van de leertherapie of supervisie vraag ik je om van te voren na te denken over twee vragen:
1) wat zou een goede uitkomst zijn van leertherapie/supervisie?
2) welk verschil zal dit maken voor jou? Probeer dit zo concreet mogelijk te maken: wat doe je anders na een succesvolle leertherapie/supervisie, hoe merk je dat, wat denk je dat anderen (bijv. je cliënten) jou anders zouden zien doen?
Het is leerzaam om je voor te bereiden op supervisie door bijvoorbeeld (audio- of beeld-)opnamen te maken van de sessies die je geeft. Je zal hier uiteraard wel eerst toestemming voor dienen te vragen bij je cliënt. Ook raad ik je aan een verslag te maken van iedere afzonderlijke sessie leertherapie/supervisie.
Tot slot is het verstandig, om belangrijke zaken die nodig zijn voor je opleiding, zelf uit te printen en mee te nemen. Op de website van de VGCt zijn deze zaken te vinden, zoals bijvoorbeeld een model voor een supervisiecontract.

Afzeggen van afspraken 
Je wordt 24 uur van te voren via de mail herinnerd aan je afspraak. Mocht je de afspraak willen afzeggen, bel of mail mij even. Mijn psychologenpraktijk is gevestigd in de huisartsenpraktijk van dokter Van Wijngaarden, maar het is niet de bedoeling dat je de huisartsenpraktijk belt om de afspraak te annuleren.
Afspraken die niet worden nagekomen of die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht! Dit bedrag kan niet worden teruggevorderd bij de verzekeraar.

Kwaliteitsstatuut
In het kwaliteitsstatuut staat beschreven wat er geregeld is op het gebied van kwaliteit en verantwoording. Je kan hierbij denken aan samenwerkingsverbanden met collegae. Ook valt er te lezen wat er geregeld is als ik langdurig afwezig ben of als de praktijk moet stoppen in verband met overlijden. Het kwaliteitsstatuut is nodig om binnen de Zorgverzekeringswet curatieve ggz te mogen verlenen.  Download hier het goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

Fotograaf Roel Siebrand maakte de foto’s voor deze website.